هفت خوان صدور پروانه ساختمانی

هفت خوان صدور پروانه ساختمانی
وزارت کشور از تلاش برای سه مرحله شدن صدور پروانه ساختمانی خبر داد
منبع خبر : iribnews.ir