نخستین واحد نیروگاهی حرارتی توسط صنایع وارد مدار شد

نخستین واحد نیروگاهی حرارتی توسط صنایع وارد مدار شد
مجری طرح احداث نیروگاه‌های صنایع معدنی توانیر از اتصال به شبکه نخستین واحد نیروگاهی احداث شده توسط صنایع و ثبت رکوردی جدید در احداث نیروگاه‌های حرارتی کشور خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir