تظاهرات در لندن

شهروندان انگلیسی در حمایت از جنبش ضد بی عدالتی در آمریکا تظاهرات کردند. 
منبع خبر : iribnews.ir